Contact rechtbank Noord-Holland (2024)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Rechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Contact

Contact rechtbank Noord-Holland (2)

Heeft u een vraag over de inhoud van uw zaak? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u een algemene vraag? Neem contact op met hetRechtspraak Servicecentrum (RSC)

Veilig Mailen

Communiceert u digitaal met de Rechtspraak via Mijn Rechtspraak of Mijn CBM (Mijn Rechtspraak - Curatele, Bewind en Mentorschap)? Dan stuurt u documenten en berichten via die veilige manier. Is het voor uw zaak nog niet mogelijk om digitaal te procederen, dan kunt u vertrouwelijke berichten en processtukken sturen via een beveiligd platform voor Veilig Mailen. Leest u voordat u gaat mailen eersthoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

Algemeen

>Alles uitklappen

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad.

  • Routebeschrijvingen

Rechtsgebieden

>Alles uitklappen

Locatie Haarlemmermeer (JCS)

De locatie Haarlemmermeer (Justitieel Complex Schiphol) beschikt over een extra beveiligde zittingszaal, waarvan verschillende rechtbanken gebruik maken. Hier zijn regelmatig zittingen van zaken rondom terrorisme of zware criminaliteit. Maar ook de Haagse zaak tegen Geert Wilders is hier behandeld.

Hoewel de locatie onder de rechtbank Noord-Holland valt, ligt de woordvoering bij de rechtbank die de rechtszaak behandelt. Voor (pers)vragen over een rechtszaak op de locatie Haarlemmermeer kunt u contact opnemen met de rechtbank die de zaak behandelt.

  • Persinformatie

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.

  • Juridisch advies
Contact rechtbank Noord-Holland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 6714

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.